Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от България Експрес ЕООД

1.С тези Общи условия на договора с потребителите на куриерски услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, предоставяни от България Експрес ЕООД се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.

2.Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от България Експрес ЕООД, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци, земеделски производители и юридически лица.

3.Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от България Експрес ЕООД, могат да се запознаят с настоящите Общи условия:

  1. Във всеки пощенски офис на България Експрес ЕООД, където Общите условия са поставени на видно и достъпно място;
  2. На електроннaта страница на България Експрес ЕООД в интернет с адрес www.bg_expres@abv.bg, където са публикувани в електронен вариант.

6.С подписa си върху документите, които се попълват при приемането на пратките, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите Общи условия и са съгласни със съдържанието им. Подписите могат да бъдат:

  1. Собственоръчно поставен подпис върху хартиен екземпляр на документите;

8.В пощенски пратки е забранено поставянето на следните предмети и вещества:

  1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
  2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
  3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
  4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на Куриера или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
  5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  6. Движими паметници на културата за които няма издадено разрешение или сертификат;
  7. В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. 16.Превозването на алкохол и цигари е абсолютно забранено ,подлежат на конфискуване и България Експрес ЕООД Не носи отговорност.

17.При не обявена стойност на пратката България Експрес ЕООД се задължава да изплати еднократно заплатената сума На изпращача

18.При обявена стойност на пратката България Експрес ЕООД се задължава да изплати пълният размер на обявената сума

До 5000 евро

19.При обявена стойност клиента е длъжен да заплати 5% върху обявената от него стойност до 5000 евро

20.България Експрес ЕООД не носи отговорност за повредени чупливи пратки в китайски торби и сакове

21.България Експрес ЕООД носи отговорност за повредени чупливи пратки в кашон надписан от клиента с надпис Чупливо